ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้สนับสนุนงานการพัฒนาจังหวัดเพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้คิดค้นผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ที่รวบรวมเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้มาขอรับบริการรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในจังหวัดหรือท้องถิ่นในการสืบค้นและประสานงานความร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกร
2. วิสาหกิจชุมชน
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ที่ต้องการแหล่งข้อมูลเพื่อบูรณาการโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนอแนววิจัย
ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดความต้องการ หรือแจ้งปัญหาที่พบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
หัวข้อโจทย์วิจัย *
เทคโนโลยีที่ต้องการ / แนวคิด / ปัญหาที่พบ *

ข้อมูลติดต่อกลับ
 
ชื่อ
เบอร์โทร
อีเมล