เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ (12 รายการ)
เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าผืน, เส้นด้าย, สิ่งทอ, เครื่องใช้เครื่องหนัง, รองเท้า, อัญมณีและเครื่องประดับ, อุปกรณ์กีฬา