เทคโนโลยีเพื่อบริการสังคมและการท่องเที่ยว (5 รายการ)
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนในชุมชน, สื่อเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยว