ถ่านชีวภาพในการบำรุงปรับปรุงดิน
โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ติดต่อนักวิจัย : 055-411096
รายละเอียดเทคโนโลยี :
การผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร ช่วยผลิตพลังงานทดแทน และช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรียวัตถุได้
จุดเด่น :
การผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร ช่วยผลิตพลังงานทดแทน และช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรียวัตถุได้
ราคาเริ่มต้น : -
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ให้บริการคำปรึกษา
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์สำนักงาน : 055-411096
โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 055-411096 ต่อ 1678
อีเมล : clinictechuru@gmail.com
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.)
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)