บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง (Active PAK™ Ultra)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.
นักวิจัย : ดร.นพดล เกิดดอนแฝก (หัวหน้าโครงการ)
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
นายเชาวน์ ศรีเพชรดี (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นางสาวอัจฉราพร อ้นที (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นายปราโมทย์ คุ้มสังข์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย ผลิตผลทางการเกษตรจำพวกผักและผลไม้สด มีความสำคัญต่อเนื่องทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป และการส่งออกผลิตผลสดไปยังต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการคุณภาพของผลิตผลสดอยู่อีกมาก ทั้งจากเรื่องค่าขนส่งที่มีต้นทุนสูงขึ้นและแปรปรวนตามราคาน้ำมันโลก รวมถึงวิธีการและระยะทางการขนส่งที่จำกัดเนื่องจากผลิตผลสดมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทำให้ไม่สามารถขนส่งระยะทางไกลๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นทางออกที่เหมาะสม ซึ่งเอ็มเทคได้ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสดระยะทางไกล โดยเริ่มจากผลิตผลสดที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทย

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างสภาวะรักษาความสด (Fresh-Care condition) ผ่านการใช้เทคโนโลยีฟิล์มปรับสภาพบรรยากาศให้อยู่ในสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere) ร่วมกับวิธีการจัดส่งผลิตผลสดที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษนี้สามารถคงคุณค่าและความสดได้ยาวนานกว่าการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
สรุปเทคโนโลยี
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Active PAK™ Ultra ถูกพัฒนาต่อจาก Active PAK™ ถุงหายใจได้ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ใช้เทคโนโลยีฟิล์มรูพรุน (Porous PP film) เป้าหมายในการใช้งานเพื่อรักษาความสดของผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูงมาก (High respiration rate produce) เช่น มะม่วง เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะนาว และ เงาะ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการขนส่งระยะไกล และ การเก็บรักษาสินค้าปริมาณมากสำหรับจำหน่ายนอกฤดู
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์สำนักงาน : 025647000 ต่อ 1618
อีเมล : tlo-ipb@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com