เครื่องช่วยจับตัวน้ำยางสดแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการผลิตยางแผ่น (คลีน KLEAN)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นายภูริพงษ์ วรรณวิไล
นายธงศักดิ์ แก้วประกอบ
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและมีการร้องเรียนจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน มีการใช้น้ำปริมาณมาก น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีของเสียปะปนสูงและมีค่าความเป็นกรด ซึ่งการปล่อยน้ำเสียดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ

แนวคิดนวัตกรรม คลีน KLEAN มีเป้าหมายสำคัญ คือ ช่วยประหยัดน้ำในระบบทั้งการเจือจางน้ำยางสดและการเจือจางกรดในกระบวนการจับตัวตามแบบปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ลดการใช้น้ำสะอาดในกระบวนการจับตัวและลดปริมาณน้ำเสีย ทำให้ลดภาระการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการนี้ เปลี่ยนแนวคิดจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อบำบัดมลพิษที่ปลายท่อ (End of Pipe Treatment) ทำการผลิตก่อน เมื่อเกิดของเสียจึงใช้เทคโนโลยีในการบำบัดก่อนปล่อยสิ่งที่บำบัดแล้วออกสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงของผู้ประกอบการ มาเป็นการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) ตั้งแต่ต้นทาง
สรุปเทคโนโลยี
- อาศัยกลไกการทำงานของสารตกตะกอนโปรตีนแบบขั้น และควบคุมความเป็นกรด-ด่าง
- ลดการใช้น้ำสะอาดในกระบวนการจับตัวน้ำยางจากวิธีปกติ ทั้งการเจือจางน้ำยางสดและการเจือจางกรด ร้อยละ 95
- ลดน้ำเสียที่เกิดขึ้นหลังขั้นตอนการจับตัวเนื้อยางได้กว่าร้อยละ 90
- ลดภาระการทำงานของระบบบำบัดน้ำและลดการใช้พลังงาน ส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต
- มีความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิต โดยลดจำนวนและขนาดของตะกงจับตัวให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำยางสดต่อวัน
- ยางแผ่นรวมควันจากกระบวนการอยู่ในเกณฑ์ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ผลงานได้รับรางวัล: ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com