การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นเพื่อประดับและตกแต่ง
โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นางสาวนงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ติดต่อนักวิจัย : 02-201-7116
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลไม้และพืชผลทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะผลไม้ เช่น มังคุด น้อยหนา เงาะ สับปะรด ฯลฯ ในบางฤดูกาลออกมามากจนล้นตลาด ราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาการขาดทุน ได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำผลไม้มาแปรรูป ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีเกษตรกรบางรายได้มีการนำผลไม้มาเผาให้กลายเป็นถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง แต่จากรูปทรงของถ่านผลไม้ที่สวยงาม และคุณสมบัติในการดูดกลิ่นได้ของถ่าน จึงนำถ่านผลไม้มาใช้ในการดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาขายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ แต่ในกระบวนการผลิตถ่านผลไม้นั้นมีความยุ่งยากกว่าการผลิตถ่านจากไม้ทั่วไป เนื่องจากผลไม้มีความเปราะบาง เมื่อได้รับความร้อนที่สูงก็จะแตกหักและการเป็นขี้ถ้าได้ง่าย
ปัญหาในการผลิตถ่านผลไม้ในปัจจุบัน
๑. มีการแตกหักของถ่านผลไม้ ในระหว่างการเผา เนื่องจากระหว่างการเผาผลไม้มีการซ้อนทับกัน
๒. ผลไม้ที่เผายังเป็นถ่านไม่สมบูรณ์มีกลิ่นของผลไม้อยู่ เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเผาไม่สม่ำเสมอ
๓. ปริมาณพื้นที่ผิวในการดูดซับกลิ่นน้อย
๔. บรรจุภัณฑ์ของถ่านผลไม้ไม่สามารถป้องกันความเสียหายของถ่านผลไม้ได้ เนื่องจากกล่องบรรจุมีการยุบตัวได้
จากปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นที่เกิดขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นที่ขายในท้องตลาด มีทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ขึ้น คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น(มผช.180/2549) เพื่อเป็นการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ถ่านมีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ )OTOP (”
จุดเด่น :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับ การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่น และเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น ทำให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการผลิตถ่านผลไม้ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นประดับและตกแต่ง” เพื่อเป็นการยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ดูดกลิ่นของกลุ่มผู้ผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่นเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนที่มีวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ สามารถสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตถ่านผลไม้ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7116
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-201-7116
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)