กระเบื้องประดับตกแต่งจากเศษแก้ว
โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
ติดต่อนักวิจัย : 02-201-7410
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณเศษแก้วซึ่งไม่ได้นํากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตแก้วอยู่เป็นจํานวนมาก ในต่างประเทศมีการนําเศษแก้วไปใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น ใช้เป็นตัว กรอง (filtration medium) ใช้ผสมในคอนกรีต ใช้เป็นวัสดุขัดสี (abrasive) ใช้เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในเซรามิก (fluxing agent) ใช้เป็นตัวเติมในสี (filer) เป็นต้น การใช้เศษแก้ว สําหรับทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรายหิน ดิน ฯลฯ ซึ่งนับวันมีแต่จะใช้หมดไป และยังเป็น การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้มีปริมาณของทิ้งกองอยู่เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑ์กระเบื้องจากเศษแก้ว สําหรับใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน
แก้วโซดาไลม์เป็นแก้วที่มีจุดอ่อนตัวอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 650o -700o C ที่อุณหภูมินี้ แก้วจะมีความหนืดลดลงและไหลตัวได้ ดังนั้นหากนําเศษแก้วมาบดให้ละเอียด นําไปขึ้นรูปเป็น ผลิตภัณฑ์แล้วให้ความร้อน ประมาณ 700o - 900o C จะทําให้อนุภาคของแก้วเกิดการเยิ้มตัวและเชื่อมต่อกัน (sintering) ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแน่น การดูดซึมน้ำต่ำ ความแข็งแรงสูง เปรียบเทียบกับการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีความแข็งแรง เช่นนี้จะต้องใช้พลังงานความร้อนมากเป็น 2 เท่าของการเผา ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้ว เพราะการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีเนื้อแกร่งจะต้องเผาที่อุณหภูมิ 1200o C ขึ้นไป
ขั้นตอนการทํากระเบื้องประดับตกแต่งจากเศษแก้ว เริ่มจาก การบดและคัดขนาดเศษแก้ว นําไปขึ้นรูปในแบบดินเผาและเผาที่ อุณหภูมิ 800-850 องศาเซลเซียส แล้วนํามาตกแต่งลวดลายและ สีสันเพื่อเพิ่มความสวยงาม ใช้สําหรับตกแต่งอาคารบ้านเรือน
ประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นการเพิ่มมูลค่าเศษแก้วและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานในการทํากระเบื้อง .
กลุ่มเป้าหมาย
1.โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
2. สถาบันการศึกษา
3. ผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมมีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-201- 7410
โทรสาร : 02-201-7408
อีเมล : wanna@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)