การสร้างงานศิลปะบนแก้ว
โดย โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิจัย : ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
ติดต่อนักวิจัย : 02-201-7368
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.๔๒๖/๒๕๔๗ ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแก้วมาทำให้เกิดลวดลาย โดยลอกลายลงบนแก้วแล้วเดินเส้นด้วยสีกั้นขอบ เมื่อแห้งแล้วนำสีโปร่งใสหรือใช้สีทึบแสงระบาย โดยไม่ต้องใช้สีกั้นขอบ หรืออาจแกะลายโดยใช้สารกัดแก้วหรือการพ่นทรายและอาจตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น พลอย หิน ทำเป็นของใช้ทั่วไป ของประดับตกแต่ง
จากข้อมูลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว มีกลุ่มชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับ มผช. จำนวนประมาณ ๘๐ กลุ่ม อยู่ในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ข้อมูลจากผู้ประกอบการทำให้ทราบว่า ปัญหาของแก้วที่มีการระบายและตกแต่งแล้วมีหลายประการเช่น การหลุดร่อนง่ายของสีที่ใช้ในการเพ้นท์แก้วเมื่อแช่น้ำนาน ปัญหาการเกิดแก้วฝ้าคราบขาวที่ผิวแก้วที่นำมาใช้ ที่สำคัญคือต้องการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการสร้างงานศิลปะบนแก้วแทนการระบายสีแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องการสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพกับผู้อบรม และขอ มผช.๔๒๖/๒๕๔๗ ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการมีองค์ความรู้ในการปรับปรุงผิวแก้ว เพื่อให้หลังจากการระบายสีบนแก้วแล้ว มีความคงทนต่อการละลายน้ำมากขึ้น ตลอดจนมีเทคนิคใหม่ในการใช้สีที่ไม่เป็นพิษโดยการใช้วัสดุใหม่ๆ มาสร้างงานศิลปะบนแก้ว จึงตั้งหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
๑ ให้การอบรมเทคนิคการเลือกแก้ว เทคนิคการเตรียมผิวแก้ว เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้า จนนำไปสู่การขอ มผช.
๒ ให้การอบรมพัฒนาเทคนิคการระบายสี และเทคนิคใหม่ในการสร้างงานศิลปะบนแก้ว และสนับสนุนให้เกิดการขอ มผช.
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้สนใจทั่วไป
หลักสูตรการฝึกอบรม
๑ การเลือกแก้ว การเตรียมผิวแก้ว
๒ ขั้นตอนการลงลายต่างๆและการลงสีตามลาย การลงกาวทอง
วิธีการฝึกอบรม
ทฤษฏี ๑ ชั่วโมง/ปฏิบัติ ๑๗ ชั่วโมง
ระยะเวลาการฝึกอบรม
๓ วัน
ประโยชน์ที่ได้รับ .
๑.ได้พื้นฐานการอบรมเทคนิคการเลือกแก้ว เทคนิคการเตรียมผิวแก้ว
๒. สร้างอาชีพเสริมให้กับผู้อบรม.
กลุ่มเป้าหมาย .
๑.ผู้ประกอบการเครื่องประดับ
๒.สถาบันการศึกษา
๓.ผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-201-7368
โทรสาร : 02-201-7373
อีเมล : tapiwan@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)