เทคนิคการทำลูกปัดแก้วและน้ำดินชุบแกน
โดย โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
นักวิจัย : ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
ติดต่อนักวิจัย : 02-201-7368
รายละเอียดเทคโนโลยี :
เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว เช่น ลูกปัดแก้ว และของตกแต่งบ้านจากผลิตภัณฑ์แก้ว เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ จัดเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยจินตนาการ และความรู้ด้านเทคนิค การขึ้นรูปแก้วเข้ามาช่วย จึงทำให้มีราคาแพงมาก ในเมืองไทยเริ่มมีการทำเครื่องประดับจากแก้วมากขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะรูปแบบยังไม่มากนัก ทำเป็นลูกปัดกลมเท่านั้น ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำโครงการ พัฒนาเทคนิคการทำลูกปัดแก้ว และเคยจัดให้มีการฝึกอบรมการทำลูกปัดแก้วที่มีลวดลายสวยงาม โดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยเปลวไฟ (Torching) ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ผู้อบรมบางรายได้นำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน
จากข้อมูลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มชุมชนที่ประดิษฐ์งานทางด้านแก้วทั้งประเทศมีประมาณ ๓๐๐ ราย กลุ่มที่มีความสามารถด้านการเป่าแก้ว การนำแท่งแก้วมาประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆ จะมีศักยภาพในการทำลูกปัดแก้ว ถ้าได้รับการอบรมองค์ความรู้ ทั้งด้านเนื้อแก้ว และเทคนิคการขึ้นรูป จากข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้ข้อมูลจากกลุ่มชุมชน จะพบปัญหาคือ
๑. ไม่เข้าใจว่าควรใช้แก้วชนิดใด บางครั้งเกิดการแตกหักจากการใช้แท่งแก้วสีกับแท่งแก้วใส
๒. ขาดเทคนิคการทำลวดลายแปลกใหม่
๓. ต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ของที่ผลิตในประเทศทดแทน วศ.มีองค์ความรู้ทั้งด้านเนื้อแก้ว และเทคนิคการทำลวดลายบนลูกปัด
นอกจากนั้น วศ. สามารถทำน้ำดินชุบแกนสำหรับกันไม่ให้แก้วติดกับแกนหลังการเย็นตัว โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศได้ ดังนั้นจึงต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มชุมชน เพื่อต่อยอดพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการผลิตลูกปัดแก้ว และสามารถขอ มผช. ๑๙๓/๒๕๔๖ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่างๆในการทำลูกปัดแก้ว เพื่อขอ มผช.
๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำน้ำดินชุบแกนสำหรับขึ้นรูปขึ้นใช้เอง
๓ เกิดการแตกสายการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เสริมรายได้ให้กับผู้อบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะเบื้องต้นทางด้านเป่าแก้ว
หลักสูตรการฝึกอบรม
๑ ทฤษฎีและคุณสมบัติของแก้วสำหรับทำลูกปัด
๒ การฝึกการขึ้นรูปลูกปัดแก้ว การเลี้ยงแก้วด้วยเปลวไฟ ฝึกทำลวดลายต่างๆ
๓ สอนการทำน้ำดินชุบแกนสำหรับขึ้นรูปลูกปัดแก้วขึ้นใช้เอง
วิธีการฝึกอบรม
ทฤษฏี ๑ ชั่วโมง/ปฏิบัติ ๒๓ ชั่วโมง
ระยะเวลาการฝึกอบรม
๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ .
๑.ได้พื้นฐานการขึ้นรูป และฝึกการทําลวดลายบนลูกปัดแก้วด้วยการขึ้นรูปโดยใช้เปลวไฟ (Torching)
๒. สร้างอาชีพเสริมให้กับผู้อบรม.
กลุ่มเป้าหมาย .
๑.ผู้ประกอบการเครื่องประดับ
๒.สถาบันการศึกษา
๓.ผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้อำนวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-201-7368
โทรสาร : 02-201-7373
อีเมล : tapiwan@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)