เทคนิคการตกแต่งสีผลิตภัณฑ์ เซรามิกเนื้อดินแดง
โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
ติดต่อนักวิจัย : 0-2201-7410
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อดินแดง เช่น โอ่ง แจกัน กระถาง มีการผลิตอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ การผลิตอาศัยภูมิปัญญา ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีรูปแบบค่อนข้างจำกัด จึงขายได้ในราคาไม่สูงนัก หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการออกแบบและตกแต่งสีด้วยเทคนิคต่างๆ จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาเทคนิคการตกแต่งสีด้วยวิธีการต่างๆ ที่ปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำ เช่น การตกแต่งสีแตกลายงา การตกแต่งสีลายหินอ่อน การตกแต่งสีเลียนแบบของเก่าการตกแต่งสีลายดอกไม้ เพื่อให้รูปแบบสินค้าเซรามิกเนื้อดินแดงมีความหลากหลาย และถ่ายทอดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและชุนชนนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ช่วยให้สินค้ามีราคาเพิ่มขึ้น และมีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้น .
ประโยชน์ที่ได้รับ .
ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิคการตกแต่งสีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม .
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2201-7410
โทรสาร : 0-2201-7408
อีเมล : wanna@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)