การตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อดินแดง
โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
ติดต่อนักวิจัย : 0-2201-7410
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อดินแดง เช่น โอ่ง แจกัน โคมไฟ กระถาง มีการผลิตอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในราคาไม่สูงนัก หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการออกแบบและตกแต่งที่นำเทคนิคการขูด แกะ และฉลุลายมาใช้ ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า .
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาเทคนิคการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อดินแดง โดยพัฒนารูปแบบ และเทคนิคการตกแต่งด้วยวิธีการขูด แกะ และฉลุลาย ให้มีลวดลายละเอียดและประณีต ช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและทำให้รูปแบบสินค้าเซรามิกเนื้อดินแดงมีความหลากหลาย เพื่อถ่ายทอดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและชุนชนนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ช่วยให้สินค้ามีราคาเพิ่มขึ้น และมีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้น .
ประโยชน์ที่ได้รับ .
ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิคการตกแต่งลวดลายไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม .
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2201-7410
โทรสาร : 0-2201-7408
อีเมล : wanna@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)