ถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง
โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
ติดต่อนักวิจัย : 0-2201-7410
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ปัจจุบันชาวสวนยางหันมาใช้ถ้วยดินเผารองรับน้ำยางมากขึ้น เนื่องจากถ้วยดินเผามีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ จึงทนแดดทนฝนได้ดี มีอายุการใช้งานตลอดอายุของต้นยาง นอกจากนั้นแล้วถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง มีผิวเคลือบมัน ทำให้สามารถกวาดน้ำยางออกได้หมด ไม่ติดก้นภาชนะ จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น .
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาถ้วยดินเผารองรับน้ำยางเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อดินและเคลือบโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ขี้เถ้าจากเตาเผา และดินเลน เทคนิคการขึ้นรูปเพื่อให้มีน้ำหนักเบา และมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งใบ และการเผาครั้งเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิต .
ประโยชน์ที่ได้รับ .
กลุ่มชุมชนฯ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถผลิตถ้วยรองรับน้ำยางจำหน่าย เพิ่มช่องทางการตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น .
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวรรณา ต.แสงจันทร์
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2201-7410
โทรสาร : 0-2201-7408
อีเมล : wanna@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)