การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อปอสา
โดย โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นักวิจัย : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.ภูวดี ตู้จินดา
ติดต่อนักวิจัย : 02-201- 7121
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ปัจจุบันการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากพืชหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ปอสา ฟางข้าว ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะอยู่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งพบปัญหาหลักๆ คือ กระดาษไม่สม่ำเสมอ มีรอยฉีกขาด มีสิ่งปนเปื้อนหรือตำหนิที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด สีไม่สม่ำเสมอ เลอะเทอะ ซีดจาง ลวดลายไม่หลากหลาย ทำให้ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การผลิตกระดาษหัตถกรรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เช่น แผ่นกระดาษมีความเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย มีความหนาบาง ความหยาบ และความละเอียดสม่ำเสมอกัน ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือตำหนิที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด สีสม่ำเสมอ ไม่เลอะเทอะ ไม่ซีดจาง หรือหลุดลอกง่าย มีลวดลายที่แปลกใหม่ผู้ผลิตต้องผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนการเตรียมสารเคมี การต้มเยื่อ การฟอกเยื่อ การขึ้นแผ่นการกระดาษ การสร้างลวดลายต่างๆ ตลอดจนการเก็บรักษากระดาษหลังการผลิต เพื่อให้ได้กระดาษที่มีคุณภาพที่ดีสำหรับออกจำหน่ายต่อไป
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกระดาษหัตถกรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรมและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะให้การผลิตมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้กระดาษหัตถกรรมที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ประกอบการสามารถผลิตกระดาษหัตถกรรมที่มีคุณภาพดีขึ้นตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. สร้างอาชีพเสริมให้กับผู้เข้าอบรม
3. ลดต้นทุนในการผลิตกระดาษหัตถกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรม
2. ผู้สนใจทั่วไป
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
อบรมมีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.ภูวดี ตู้จินดา
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-201- 7121
โทรสาร : 02-201-7307
อีเมล : poovadee@dss.go.th
สังกัด/ฝ่าย : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงาน : 02) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)