การพัฒนาสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี
โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
ติดต่อนักวิจัย : 02-564-7100
รายละเอียดเทคโนโลยี :
การพัฒนาสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี

การพัฒนาสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี เป็นการพัฒนากระบวนการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติพิเศษทางเคมี ทางกายภาพและเชิงกล โดยจะเน้นคุณสมบัติพิเศษเช่น ให้มีสมบัติพิเศษในการ สะท้อนน้ำ การฆ่าเชื้อ กันยูวี มีกลิ่นหอม และนุ่มสัมผัสที่นำมาซึ่งการดูแลรักษาที่ง่าย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) จึงได้วิจัยและพัฒนาสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบตั้งแต่สิ่งทอต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานสิ่งทอพื้นบ้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออก และเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน สร้างอาชีพในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม "หัตถอุตสาหกรรม" ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอพื้นบ้านไทย อย่างยั่งยืนต่อไปในชุมชนสิ่งทอพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
โทรศัพท์สำนักงาน : 02-564-7100
อีเมล : sirasak@nanotec.or.th
สังกัด/ฝ่าย : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)