“Local Alike” ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด พัฒนาร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นักวิจัย : นายสมศักดิ์ บุญคำ
ติดต่อนักวิจัย : 083-076-3593
รายละเอียดเทคโนโลยี :
โลเคิล อไลค์ เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการดำเนินการในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ www.localalike.com ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยว และพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนออนไลน์ให้บริการกับชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 5 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีความพยายามในการลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงานสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อมสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างอย่างลึกซึ้งในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยว

โลเคิล อไลค์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อช่วยในการจัดการตนเองได้ของชุมชน มีการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว และนำแนวทางการตลาดแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย

ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based tourism management platform) เป็นระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ช่วยในการบริหารและจัดการท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ โปรแกรมจะช่วยชุมชนบริหารงานแบบรายวัน และรายเดือน โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ข้อมูลหมู่บ้าน ระบบที่เอื้ออำนวยต่อการลงข้อมูลขายสำหรับหมู่บ้าน ระบบการจองห้องพัก จองทัวร์ (Reservation) ระบบการเช็คอิน-เช็คเอาท์ ระบบข้อมูลนักท่องเที่ยว ระบบการกระจายนักท่องเที่ยวลง Homestay ในกลุ่ม ระบบตรวจสอบรายได้ ระบบการจัดการกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบบการคำนวณต้นทุน และราคาทัวร์ ระบบงานเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงานรายวัน รายงานแบบสรุป และ รายงานเชิงวิเคราะห์ เชิงลึก เช่น รายงานประวัติผู้เข้าพักรายงานการเข้าพัก รายงานสรุปยอด ยอดการจองทัวร์ล่วงหน้าและคำนวณรายรับ-รายจ่ายต่างๆจากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่เกิดขึ้น
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเพื่อบริการสังคมและการท่องเที่ยว
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สถานะผลงานวิจัย :
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมศักดิ์ บุญคำ
โทรศัพท์มือถือ : 083-076-3593
อีเมล : pai@localalike.com
สังกัด/ฝ่าย : บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด พัฒนาร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่วยงาน : 09) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)