กรรมวิธีการเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดง
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นักวิจัย : นายนุกูล แสงพันธุ์
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย์
นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไรแดงเป็นอาหารตามธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นิยมใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน การจับไรแดงจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้มีการคิดค้นวิธีเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพและเป็นการขยายฐานการผลิตไรแดงให้มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่การเพาะเลี้ยงไรแดงก็มักประสบปัญหาเรื่องผลผลิตที่ได้ไม่มีความแน่นอนเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการผลิตไรแดง อาทิ อาหารสำหรับเลี้ยงไรแดง สภาพดินฟ้าอากาศ การจัดหาพันธุ์ไรแดง เป็นต้น อีกทั้งในบางช่วงฤดูกาลก็ไม่สามารถผลิตไรแดงได้เพราะขาดแคลนพันธุ์ไรแดงคุณภาพดีที่จะนำมาใช้เป็นต้นพันธุ์ในการเพาะเลี้ยง
สรุปเทคโนโลยี
• กรรมวิธีนี้ทำให้ไรแดงผลิตไข่ได้จำนวนเพิ่มมากกว่าการเพาะเลี้ยงในธรรมชาติ และเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่ได้อย่างต่อเนื่อง
• กรรมวิธีดังกล่าวสามารถใช้กับไรแดงในประเทศไทยและประเทศอื่นที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียง
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1357
อีเมล : ipb@nstda.or.th
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com