เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับรุ่น “Quarter”
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการวิจัยและพัฒนา “อินเวอร์เตอร์ที่สามารถขับปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าทางการเกษตรได้หลายแบบ” เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดี่ยว หรือ 3 เฟส 220V เป็นต้น อินเวอร์เตอร์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนค่าน้ำมันหรือค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
การทำการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนไฟฟ้าหรือเป็นไฟฟ้าปลายสายนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งการใช้ปั๊มสูบน้ำเพื่อการสูบน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น เกษตรกรมักนิยมใช้ปั๊มสูบน้ำขนาดเล็กขับด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจำนวนมาก เกษตรกรบางรายใช้ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคาดว่าจะสามารถประหยัดได้ แต่เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การนำไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงกับอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ในท้องตลาดทั่วไปมีข
สรุปเทคโนโลยี
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการนำผลงานอินเวอร์เตอร์นี้ มาใช้เป็นชุดควบคุมสำหรับ “ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ใช้ร่วมกับมอเตอร์ขับปั๊มสูบน้ำแบบไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการใช้งานของเกษตรกรหรือประชาชนที่ใช้น้ำ โดยมีคุณลักษณะเด่นของอินเวอร์เตอร์ ดังนี้
• แรงดัน input ต่ำสุด 33 โวลต์
• แรงดัน input สูงสุด 44 โวลต์
• มีการ isolate ระหว่างแรงดันจากแผงโซล่าร์เซลล์และแรงดันที่มอเตอร์
• มอเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
1-phase induction motor with capacitor
2-phase induction motor
3-phase induction motor
• มีการหาชนิดของมอเตอร์ที่นำมาต่อโดยอัตโนมัติ
• กำลังงานสูงสุด 250W
• มีระบบ Maximum power point tracking (MPPT)
• ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก่อนการใช้งาน
• ระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้พัดลม
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : 025646900 ต่อ 2352
อีเมล : BTT@NECTEC.OR.TH
สังกัด/ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com