การสังเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่ (OLED)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ และ ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
นักวิจัยได้สังเคราะห์สารอินทรีย์เปล่งแสงชนิดใหม่ขึ้นมา ภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเฮลิซีน ที่มีโมเลกุลและการไหลของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลเป็นไปอย่างสมมาตร ส่งผลให้สารที่สังเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีมาก และด้วยโครงสร้างที่เป็น aromatic ทำให้มีสมบัติทางความร้อนที่ดี คือมีจุดหลอมเหลวและอุณหภูมิสลายตัวสูง สารอินทรีย์เรืองแสงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นเซ็นเซอร์โลหะหนัก ใช้เป็น marker สำหรับติดบนแอนติบอดี้ เพื่อใช้เป็นไบโอเซนเซอร์ ใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ หรือใช้เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำในฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์ เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
- ตรวจจับและวิเคราะห์ด้วยความไวสูงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ได้
- มีควอนตัมยีลด์สูงให้ประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีมาก
- ให้คุณสมบัติทางความร้อนที่ดี มีจุดหลอมเหลวและอุณหภูมิสลายตัวสูง
- นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการเป็น Sensor และ Marker
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : ต่อ 1617,1324
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com