Minimal Lab เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
นายสันติ รัตนวารินทร์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Minimal Lab เป็นระบบเฝ้าระวังและติดตามการเพิ่มจํานวนของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีแสงในการตรวจสอบ Growth Curve และใช้ IoT ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ระบบจะบันทึกข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time ได้จากสมาร์ทโฟนหรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานของเครื่องโดยการสั่งผ่านสมาร์ทโฟนได้ เครื่อง Minimal Lab สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การตรวจเชื้อปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหาร หรือตรวจติดตามภาวะดื้อยาในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
- จัดเก็บข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียทุกๆ 5 นาที ได้สูงสุด 500 ชั่วโมง
- ตรวจตัวอย่างได้พร้อมกันจำนวนมาก สูงสุดครั้งละ 24 ตัวอย่าง
- รู้ผลรวดเร็ว ใช้เวลาอ่านตัวอย่างน้อย เพียงตัวอย่างละ 1 วินาที
- ใช้สารตัวอย่างเพียง 15 มิลลิลิตร สะดวก จัดเก็บง่าย
- มีระบบแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : 025647000 ต่อ 1324
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com