ActivePAK เม็ดพลาสติกเข้มข้น (Masterbatch) เพื่อการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : นักวิจัย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAKTM Ultra ถูกพัฒนาต่อจาก Active PAKTM ถุงหายใจได้ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยในครั้งนี้เน้นไปที่ผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น หน่อไม้ฝรั่งและเห็ด ซึ่งเน่าเสียอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว ยากต่อการจัดการเพื่อกระจายสินค้าและจำหน่าย โดยใช้หลักการสร้างสภาพบรรยากาศภายในถุงให้มีความสมดุล ควบคุมก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ไหลผ่านเข้าออกถุงได้ในระดับที่พอเหมาะ ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมีอัตราการหายใจลดต่ำลง สามารถยืดอายุความสดได้นานขึ้น 2-5 เท่า เช่น เห็ดหอมสด สามารถคงคุณค่าและรสชาติได้นานถึง 9 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส ซึ่งจากเดิมเก็บรักษาไว้ได้เพียง 3 วันเท่านั้น
สรุปเทคโนโลยี
- ฟิล์มใส ไม่เกิดฝ้า ฟิล์มคงรูป รูปลักษณ์สวยงาม
- ช่วยแก้ปัญหาการเก็บรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น เห็ด มะม่วงหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน
- ลดอัตราผักผลไม้เน่าเสียผลผลิตทางการเกษตรเกิดความคุ้มค่า
- ตลาดมีความต้องการสูงใช้กับผลิตผลสดทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด
- มีประสิทธิภาพสูง แข่งขันในตลาดได้
จุดเด่น :
- ฟิล์มใส ไม่เกิดฝ้า ฟิล์มคงรูป รูปลักษณ์สวยงาม
- ช่วยแก้ปัญหาการเก็บรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น เห็ด มะม่วงหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน
- ลดอัตราผักผลไม้เน่าเสียผลผลิตทางการเกษตรเกิดความคุ้มค่า
- ตลาดมีความต้องการสูงใช้กับผลิตผลสดทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด
- มีประสิทธิภาพสูง แข่งขันในตลาดได้
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์สำนักงาน : ต่อ 1617,1324
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com