การให้วัคซีนปลานิลแบบแช่โดยใช้นาโนวัคซีนที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือก
โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร. ณัฎฐิกา แสงกฤช
และ ดร.คทาวุธ นามดี
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เลี้ยงง่าย และมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งโรคสำคัญหนึ่งในปลานิลที่สร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาคือ การติดเชื้อที่เกิดจาก Flavobacterium columnare เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะติดทางเหงือกและผิวหนังของปลา ทีมวิจัยได้ออกแบบและสังเคราะห์วัคซีนเชื้อตายจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมที่ก่อโรคในปลานิล ในรูปอนุภาคนาโนที่มีประจุบวกโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือก ล่าสุดทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนดังกล่าว พบว่าอนุภาคนาโนที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือกเหงือกปลา ที่ภายหลังจากให้วัคซีนในปลานิลแบบแช่แล้วสามารถทนต่อการเกิดโรคติดเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม โดยลดอัตราการตายของปลานิลที่มีการจำลองระบาดของเชื้อได้
สรุปเทคโนโลยี
- เป็นการใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดเกาะเยื่อเมือกของวัคซีนเชื้อตาย
- เป็นวัคซีนแบบแช่ จึงทำได้ง่ายกับปลาทีละจำนวนมากๆ สามารถใช้ทดแทนการให้วัคซีนปลาแบบฉีดซึ่งในทางปฏิบัติต้องใช้แรงงานจำนวนมากเนื่องจากต้องฉีดทีละตัว
- ต้นทุนของการทำวัคซีนแบบจุ่มมีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบการให้วัคซีนแบบฉีด
- การป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีน เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรค
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1616
อีเมล : ipbiz@nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com