ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยง ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย การส่งออกวัตถุดิบและสินค้าแปรรูปประมง ในปี 2554-2559 สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี ปัจจุบันตลาดกุ้งในอาเซียนมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น จากอดีตที่ประเทศไทยเคยเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออก โดยในปี 2553 ไทยมีผลผลิตกุ้งส่งออกสูงที่สุดเกือบ 650,000 ตัน แต่ในปี 2555 เป็นต้นมา ผลผลิตกุ้งของไทยลดลงถึงประมาณ 200,000 ตัน สาเหตุเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตจากภาวะตายด่วนในกุ้งที่ระบาด่อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ
การเพาะเลี้ยงกุ้งและการบริหารจัดการฟาร์มส่วนใหญ่ยังอาศัยประสบการณ์ของผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งขาดเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดหรือไม่ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในกุ้ง ซึ่งมีปัจจัยในเรื่องสารเคมี และแร่ธาตุในน้ำ รวมทั้งความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำมาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบตรวจสอบ แจ้งเตือนสภาพรูปแบบเชื้อในบ่อเลี้ยงและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถตัดสินใจป้องกันหรือแก้ปัญหาทันท่วงที จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
สรุปเทคโนโลยี
- เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำผ่านค่า growth curve ที่สามารถลดขั้นตอนและเวลาการทำงานชองผู้ปฎิบัติงานได้อย่างมากเนื่องจากทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือลักษณะนี้ขายในท้องตลาด อีกทั้งสามารถช่วยอ่านผลค่ากรดขด่าง ค่าไนไตรท์ และค่าคลอรีนได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าวิธีการแปลผลด้วยตาเปล่า
- เป็นเครื่องมือที่ให้การวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็ว และส่งสัญญาณเตือนแก่ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเกิดสภาวะผิดปกติของน้ำในบ่อเพาะเลี้ยง
- เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายโดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ไม่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการ หรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผล ณ ที่หน้าฟาร์ม อีกทั้งมีระบบสามารถส่งข้อมูล และบล็อกให้คำปรึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยแก้ปัญหาแก่เกษตรกรได้อย่างรอบด้าน และรวดเร็ว
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 6900 ต่อ 2146
อีเมล : supanit.porntheeraphat@nectec.or.th
สังกัด/ฝ่าย : กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com