อินดิเคเตอร์แสดงความสุกของผลไม้
โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ และคณะ
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาหนึ่งของผู้บริโภค ผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออกผลไม้แบบผลสด คือ ไม่สามารถระบุระดับความสุกของผลไม้ที่ชัดเจนได้ โดยทั่วไประดับความสุกของผลไม้จะถูกบ่งชี้จากสีผิว เปลือก หรือความนิ่มของผล แต่ในผลไม้บางชนิดแทบจะไม่สามารถระบุ ความสุกของผลไม้จากระดับการเปลี่ยนสีผิวเปลือกได้ และการกดเพื่อประเมินความนิ่มของผลไม้ส่งผลเสียต่อรูปลักษณ์ของผลไม้ อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานผลไม้ได้ตรงกับระดับความสุกที่ต้องการ ช่วยให้ผู้จำหน่ายสามารถจัดการจัดเก็บหรือจำหน่ายผลไม้ตามระดับความสุก ทำให้ลดปริมาณสินค้าเสียสภาพที่คงเหลือในระบบจัดเก็บ และทำให้ผู้ส่งออกผลไม้สามารถแข่งขันกับผลไม้จากประเทศอื่น หรือเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดใหม่
สรุปเทคโนโลยี
อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้ คือ เซนเซอร์แบบแสดงผลด้วยการเปลี่ยนสีเมื่อผลไม้มีระดับความสุกเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถใช้งานได้โดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่ตอบสนองต่อการสุกของผลไม้ อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาด โดยอาศัยหลักการทำงานของปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารสีบนอินดิเคเตอร์และก๊าซเอทิลีนที่ผลไม้ผลิตเมื่อสุก ทำให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีจากสีเหลืองในผลไม้ดิบ เป็นสีเหลืองเขียวเมื่อผลไม้สุกห่าม และเป็นสีเขียวเมื่อสุกนิ่มตามระดับความสุกของผลไม้ ดังนั้น อินดิเคเตอร์บ่งชี้ความสุกจะเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออกผลไม้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้บ่งชี้คุณภาพผลไม้สดได้หลายชนิด ซึ่งประโยชน์จากการจำแนกระดับสุกนอกจากจะเป็นการรับประกันคุณภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมศักยภาพตลาดส่งออกของไทยสู่ตลาดต่างประเทศในเรื่องการคาดการณ์วางแผนการขนส่งสินค้าและการจัดการการกระจายสินค้าอีกด้วย
การทดสอบอินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้ มีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทยซึ่งเป็น
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
วรรณภรณ์ จันทร์หอม
โทรศัพท์สำนักงาน : 02 564 7100 ต่อ 6770
อีเมล : wannaporn.jun@nanotec.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com