เซนเซอร์ วัดความชื้น ความดัน และการประยุกต์ใช้
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นักวิจัย : ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการปลูกพืชที่แปลงขนาดใหญ่การชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตที่ได้ เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีระบบที่ทำการเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการให้น้ำ เช่น แรงดันน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่เป็นระบบที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสามารถติดตามความชื้นดินและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 100 ตัวที่ติดตั้งไว้ในรัศมี 300 เมตร ค่าที่ได้จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต ทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถติดตามได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
สรุปเทคโนโลยี
- เครือข่ายเซนเซอร์สำหรับติดตามความชื้นดินและข้อมูลสำหรับการชลประทาน
- ระบบติดตามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตอย่างต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
จุดเด่น :
• ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ที่สามารถติดตามผลได้จากอินเทอร์เนต
• ระบบเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม สำหรับการปรับปรุง แก้ไขประสิทธิภาพการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
ราคาเริ่มต้น : 30,000 บาท
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร : 0 2564 7003
อีเมล : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com