เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน
โดย บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
นักวิจัย : นายเอกรัฐ ชะยวีรสกล
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจาก ลูกค้าของทาง บริษัท ไชยแมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด มีความต้องการเพิ่มประสิทธิผล ในสายบรรจุหีบห่อให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และส่งสินค้าให้ตรงตามกำหนด รวมไปถึงขาดแคลนแรงงาน ในหลายๆบริษัท จึงเริ่ม มีนโยบาย นำเครื่องจักรอัตโนมัติ มาใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งทาง บริษัท ไชยแมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลายจำกัดได้เล็งเห็นแนวโน้ม ในอนาคตข้างหน้าว่า จะต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรประเภท บรรจุหีบห่อ ทางบริษัท ไชยแมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลายจำกัดได้มีแนวคิดออกแบบ และผลิตเครื่องจักรประเภทนี้ให้กับลูกค้าภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศ AECโดยใช้แบรนด์ คนไทย ชื่อ ไชโย(CHAIYO)
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดย โรบอท2แกนลงในกล่องลูกฟูกมีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวดเร็วแม่นยำสามารถปรับใช้ในงานบรรจุได้หลายรูปแบบ รูปทรง ง่ายต่อการบำรุ่งรักษา และ ทดแทนการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเอกรัฐ ชะยวีรสกล
โทรศัพท์มือถือ : 086-3696765
อีเมล : ekarat@chaimachine.co.th
สังกัด/ฝ่าย : บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com