เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นักวิจัย : ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริอัครพรชัย
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหียง ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 7 ตําบลสถาน อําเภอปัว
จังหวัดน่าน มีความต้องการเครื่องจักรกลในการสไลด์กล้วยดิบเพื่อนําไปทํากล้วยฉาบเป็นสินค้า
OTOP ของตําบล และเพื่อลดปัญหาการสไลด์กล้วยด้วยแรงงานคน และสามารถเพิ่มปริมาณผลิตผล
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของตลาดได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องจักรกลใช้สําหรับสไลด์
กล้วยที่มีหลักการทํางานแบบง่าย ๆ แต่มีความแม่นยํา รวดเร็ว ปลอดภัย และสอดคล้องกับอัตราการ
ผลิตที่ต้องการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มชุมชนเป้าหมายให้ได้ผล
สรุปเทคโนโลยี
อัตราการสไลด์ 167 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 13,000 ชิ้น/ชั่วโมง ที่การสไลด์ตาม
แนวยาว และ 43,000 ชิ้น/ชั่วโมง ที่การสไลด์ตามแนวขวาง ที่ความหนาในการสไลด์ 1.5 มิลลิเมตร
และเครื่องจักรใช้กําลังไฟฟ้า 230 วัตต
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริอัครพรชัย
โทรศัพท์มือถือ : 081-7169072
อีเมล : boontisit@hotmail.com
สังกัด/ฝ่าย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com