เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ
โดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นักวิจัย : นายสัจกร ทองมีเพชร
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการทดลองล้างไข่เค็มจํานวน 300 ฟอง โดยใช้แรงงานคนจํานวน 1 คน ที่มีความชํานาญจะต้องใช้น้ําโดยประมาณ 90 ลิตร ใช้เวลาล้างไข่เค็ม 1 ชั่วโมง 20 นาที แต่ละวันจะมีไข่แตกเนื่องจากขั้นตอนการล้างโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการพอกดินอาจทําให้ไข่มีการแตกร้าวมาก่อนแล้ว และไข่ที่แตกในกระบวนการล้างก็ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารได้อีก จากการสังเกตพบว่าน้ําที่นํามาล้างไข่เค็มเกิดการสูญเปล่าในกระบวนการล้างจํานวนมาก อีกทั้งผู้ที่ทําหน้าที่ล้างไข่เค็มจะต้องนั่ง และใช้มือ
สัมผัสกับน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวตามมาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการล้างทําความสะอาดไข่เค็ม
สรุปเทคโนโลยี
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ํา เพื่อนํามาใช้ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น้ํา ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจําหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
ราคาเริ่มต้น : สอบถามราคา
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสัจกร ทองมีเพชร
โทรศัพท์มือถือ : 092-3707052
อีเมล : Sajjakorn_t@hotmail.com
สังกัด/ฝ่าย : วิทยาลัยการอาชีพไชยา
หน่วยงาน : 01) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com