วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการควบคุมและตรวจติดตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน-ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ ออกสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
สรุปเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยวัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol เพื่อสนับสนุนงานด้านการวัดภายในประเทศ ให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ จากผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทำให้ความสามารถทางการวัดค่าก๊าซอ้างอิงรับรองเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไนโตรเจนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับการเผยแพร่จากนานาชาติ ในเว็บไซต์ของ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± 1.0% relative
นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังให้บริการสอบเทียบ Carbon Dioxide Gas Analyzer ในช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± As specification และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ Carbon Dioxide in Nitrogen ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol mol/mol ±1.0% relative รวมทั้งผลิตและจำหน่ายสารอ้างอิงมาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± 1.0% relative
จุดเด่น :
- ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ
- ลดต้นทุนการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ภายในประเทศ
ราคาเริ่มต้น : 30,000 บาท
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. บรรฑูรย์ ละอองศรี นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2577 5100 ต่อ 4126
โทรสาร : 0 2577 2859
อีเมล : bunthoon@nimt.or.th, ratirat@nimt.or.th, ps@nimt.or.th
สังกัด/ฝ่าย : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หน่วยงาน : 06) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com