เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ (i-Sensor)
นักวิจัย : คุณวิน บรรจงปรุ
คุณจิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์
คุณอวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ
คุณวรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล
คุณชาญเดช หรูอนันต์
ดร. ธวัชชัย คำศรี
ดร. ฐานุตร โตสงวน
ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
ดร. อัมพร โพธิ์ใย
รายละเอียดเทคโนโลยี :
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณไอออนชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน คือ
1) Selective membrane: เป็นการพัฒนาเยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับสารละลายที่ต้องการตรวจวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
1.1) เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดไอออน ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เช่น pH, Nitrate, Ammonia, Phosphate และ Potassium
1.2) เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดโมเลกุลของสารชีวภาพ เช่น Glucose, urea, Microalbumin และ Artemisinin
2) Transducer: เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เรียกว่า Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) ทำหน้าที่แปลงปริมาณไอออนใน สารละลายให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า จุดเด่นที่สำคัญ คือ มีกลไกการตอบสนองต่อไอออนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ขนาดเล็ก ทนทาน ผลิตได้ จำนวนมากภายในประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยปัจจุบัน TMEC สามารถผลิต ISFET ชิพได้ทั้งแบบ ชิพเดี่ยว และแบบ 8x8 เอเรย์ชิพ
3) Flow Injection Analysis: เป็นเทคนิคการควบคุมของไหลในระบบให้สามารทำงานได้แบบอัตโนมัติ อย่างชาญฉลาด
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก สำหรับ ISFET FIA Platform คือระบบวัดค่า pH ในน้ำประปา
o ตรวจวัดค่า pH ในน้ำประปาแบบต่อเนื่อง
o แสดงผลการวัดค่า pH และอุณหภูมิบนหน้าจอแบบสัมผัส
o เน้นความเชื่อมั่นในผลการวัด ด้วยฟังก์ชัน smart automatic calibration คือ ระบบสามารถ calibrate หัววัดได้เองตามความเหมาะสมของสภาพการวัดข้อมูลการ Calibrate บันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่องทุกครั้ง
o บันทึกข้อมูลผลการวัดลงหน่วยความจำ และมีพอร์ทสื่อสารแบบ USB และ RS232 Online ข้อมูลการวัด : http://opasnectec.orgfree.com/showGraphpH.php o แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนหัววัด
o การเปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปในระบบ ทำได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่อง printer
o Hardware และ Software ของระบบรองรับการเปลี่ยนชนิดหัววัด บนฐานเทคโนโลยี ISFET
จุดเด่น :
1) ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Chemical and Biological Analysis
2) ประยุกต์ใช้เป็น Ion semiconductor sequencing
ราคาเริ่มต้น : 30,000 บาท
ข้อมูลเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี :
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2564 6700 ต่อ 1324
โทรสาร : 0 2564 6703
อีเมล : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
สังกัด/ฝ่าย : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
หน่วยงาน : 05) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา : www.thailandtechshow.com